THE LAW OFFICE OF JUSTIN A. ZELLER, P.C.
277 BROADWAY, SUITE 408
NEW YORK, NY 10025
(646) 924-9594

Albanian Supers

This page is about the minimum wage laws in New York City and State that apply to full time and part time residential building superintendents and janitors.

American-flag
New-York-State-flag
  • Minimum Wage for Super: The minimum amount a super must earn per week in New York is $10.65, multiplied by the number of apartments in the building. For example, a super who lives in a building with 50 units must be paid $532.50 per week (50 x $10.65).
 • Part-time Super: A part-time super must earn the same as a full time super. So a super who has a separate day job and only works as a super in the evening or on weekends, must be paid as a fulltime super.
 • Resident/Non-Resident Super: All of the above laws apply to both a super who lives in the building and a super who does not live in the building.
 • Minimum Wage for Other Building Workers: For other building workers (not the super), the minimum wage is $16.00 per hour, $24.00 (time and a half) for hours over 40 per week.
 • Deduction for Apartment: If the building owner provides an apartment to the super, only a very small amount may be deducted from the super’s wages, based on the rental value of the apartment in 1975.
 • Deduction for Utilities (Gas/Electric): The building owner may deduct utilities (gas/electric) from wages if the super’s apartment has its own meter. If there is a line meter, the owner may deduct $44.80.
 • Payments for Painting and Renovations: Payments for painting an apartment or for major repairs may not be considered as part of the minimum wage and must be paid separately.
 • Paga Minimale Për Super:
 • Paga minimale për një super në Nju Jork përcaktohet nga norma për njësi shumëzuar me numrin e njësive (apartamenteve). Për një super, paga minimale nuk përcaktohet nga numri i orëve të punës në javë. Norma aktuale e njësive në Nju Jork është $10.65 dollarë. Pra, një super që jeton në një ndërtesë me 50 njësi/apartamente duhet të paguhet $532.50 dollarë në javë (50 x $10.65 dollarë).
 • Super Me Kohë Të Pjesshme: Një super me kohë të pjesshme duhet të fitojë pagën njësoj si një super me kohë të plotë. Pra, një super i cili punon paradite në një punë tjeter të ndryshme dhe më pas  punon si super vetëm në mbrëmje ose në fundjavë, duhet të paguhet njësoj si një super me kohë të plotë. 
 • Super Rezident / Ose Jo Rezident: Të gjitha ligjet e mësipërme vlejnë si për një super që banon në pallat, ashtu edhe për një super që nuk banon në pallat.
 • Paga Minimale Për Punëtorët e Tjerë Të Ndërtesave: Për punëtoret e tjerë (jo super), paga minimale është $16.00 dollarë në orë, $24.00 dollarë (për një orë e gjysme) kjo vlen nese personi punone për mbi 40 orë në javë.
 • Zbritja Për Apartamentin: Nëse pronari i ndërtesës i jep një apartament superit, vetëm një shumë e vogël mund të zbritet nga paga e superit, bazuar në vlerën e qirasë së apartamentit në vitin 1975.
 • Zbritja Për Shërbimet (Gazit/Elektrikut): Pronari i ndërtesës mund të zbresë shërbimet (gazit/ elektrikut) nga paga nëse apartamenti qe banon superi ka sahat me vete. Nëse ka një matës të linjës, atëherë pronari mund të zbresë $44.80.
 • Pagesat për lyerje dhe rinovime: Pagesat për lyerjen e një apartamentit ose për riparime të mëdha nuk mund të konsiderohen si pjesë e pagës minimale dhe duhet të paguhen veçmas.